KARIERNI CENTER POSAVJE

Povzetek projekta Karierni center Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje je z uspešno prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, kateri se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe, pridobila nepovratna sredstva v višini 499.997,20 EUR za projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje.

 

PROJEKTNI AKRONIM: Karierni center Posavje

DATUM ZAČETKA: 1. 6. 2022

DATUM KONCA: 30. 4. 2024

 

Opis projekta

Projekt predstavlja inovativen pristop na področju pridobivanja kompetenc za boljšo zaposljivost mladih in kariernega usmerjanja v regiji Posavje. Cilj projekta je preko aktivnosti povezovanja lokalnih organizacij in mladih, usposabljanja mladinskih delavcev, izvedbe dogodkov za mlade, priprave interaktivnih strokovnih vsebin, ureditvijo namenskega prostora (obnova namenskih prostorov na podstrešju Mencingerjeve hiše) in spletne platforme vzpostaviti celovito in digitalno podprto podporno okolje za izboljšanje zaposlitvenih potencialov mladih v regiji Posavje

Inovativnost projektnega pristopa se izraža v:

  • povezovanju deležnikov in ustvarjanju podporne mreže na regionalni ravni: vzpostavila se bo mreža ključnih organizacij, ki delajo z mladimi in usposobili svetovalci za kvalitetno in trajnostno nudenje kariernih usmeritev in vsebin na vseh nivojih dela z mladimi;

  • digitalizaciji vsebin in kreativnih pristopih komuniciranja: vzpostavila se bo spletna platforma, ki bo mlade nagovarjala z vizualnimi predstavitvami in animacijami prilagojenimi sodobnim vzorcem neformalnega učenja mladih;

  • kvalitetnih in potrebam delodajalcev prilagojenih strokovnih vsebin: oblikoval se bo program za mlade, ki bo zajemal širok spekter (generičnih) znanj temelječ na raziskavi dejanskih potreb delodajalcev iz regije.

 

Partnerji projekta:

  • Regionalna razvojna agencija Posavje (vodilni partner);

  • Mestna občina Krško;

  • Ljudska univerza Krško;

  • Mladinski center Krško

  • Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško in

  • Collective Innovation (norveški partner).

 

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja: 

 

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost; 

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine; 

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo; 

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine; 

#5 pravosodje in notranje zadeve.

 

Več na spletnih povezavah:

https://www.norwaygrants.org, https://www.norwaygrants.si, https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

 

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

 

Logo karierni center4

KONTAKT:

Katja Čelič,
vodja projekta Karierni center Posavje
e-naslov: katja.celic@mc-krsko.si
tel.:
07/488 22 87

Scroll to Top